Forklarer trin for trin hvad lonsomhed af denne forretning bestar

Guaranteed demand

Garanteret eftersporgsel - Det skyldes, at der foreligger pligt til at foroge andelen af energi fra biomasse i den samlede balance.

 1. Fremskridende odelaggelse og degradering af det naturlige miljo, frygt for fuldstandig opbrug af fossile brandstofressourcer giver sig udslag i stigende interesse for alternative energikilder. Energiplanter, som udgor ravare til brug inden for produktion af CO2 neutrale brandsler, nyder storre og storre popularitet i europaiske lande.
 2. Nye direktiver fra Den Europaiske Union inden for klima og energipolitik palagger medlemsstaterne pligt til at reducere drivhusgasemission, samtidigt med at foroge andelen af energi fra vedvarende kilder i den samlede balance. I overensstemmelse med de accepterede forpligtelser skal andelen af den sidstnavnte energi i Polen i primart forbrug i 2010 andrage 7,5 %, og i 2020 15 %. Under henvisning til, at det nu andrager ca. 4,5 % er det en stor udfordring. Man skal huske, at hvis ikke det lykkes at opna det i forpligtelserne angivne niveau bliver Polen nodt til at kobe sakaldte gronne certifikater fra lande med overskud i produktion af energi fra vedvarende kilder. Dette ville vare en paradoksal situation, idet Polen har en sardeles stor potentiale i relation til energilandbrug, som skyldes, at fra den ene side har vi relativt ringe behov for energi, fra den anden side er vi, efter Frankrig og Tyskland, det tredje europaiske land nar det handler om ressourcer af den dyrkbare jord.
 3. I denne situation har den polske regering, presset af fornodenhed af at opfylde de pa Polen palagte krav vedr. forogelse af andelen af VE /vedvarende energikilder/ i den samlede forbrug af energi samt konstant forogelse af energimangder fra energiplantager truffet en afgorelse om finansielt at stotte investeringer, som skal muliggore opnaelse af de mal, man har pasat sig.
 4. Hovedfinansieringskilder er, afhangigt af projektets storrelse og karakter: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Operationalt Program Infrastruktur og Miljo), 16 regionale operationelle programmer samt Sektorowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program for udvikling af landomrader). Ud over det tilbyder banker lan til etablering af energiplanter, pa praferencevilkar. Ogsa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (National Fond for Miljobeskyttelse og Vandforvaltning) tilbyder lan pa praferencevilkar, og okologisk fonden EkoFundusz specielle tilskud til forretningsmand, der er interesseret i den slags projekter.
 5. Som det fremgar heraf, behover man ikke vare bange for, at der ikke vil vare eftersporgsel efter produktion af ravarer fra energiplanter, idet dette garanteres. Det som er problematisk er eftersporgsel pa nasten nulniveau, hvilket tilsyneladende skyldes en mislykket informationskampagne gennemfort for et par ar siden, som, ved promovering af bl.a. energipil, gjorde potentielle plantageejere ikke klare over, at det var en produktion, der godt betalte sig, men at man ikke opnaede overskud med det samme. Landmand, ikke forberedte pa den nye plante, uden tilstrakkelig viden, fardigheder, teknologi og udstyr forventede, at de pa kort tid ville tjene mange penge fra sma arealer, ved at hovedsagelig producere stiklinger, som deres, i deres egen opfattelse, mest profitable forretning. Derimod er dyrkning af energipil lonnende til folk, som har tilstrakkeligt areal jord til radighed, som meget gerne vil investere i dag, men vente pa overskud, stabilt i en periode af mindst 20 ar, og som opstar det tredje ar efter etablering af en plantage.

Gennemforelse af en ide

En ide for profitabel og stabil forretning – diversificering af den pa det nuvarende tidspunkt drevne virksomhed.

Det er ikke kun landmand, men ogsa forretningsmand, som ikke er knyttet til landbrug, som skal vare interesserede i dyrkning af energipil, idet den kan for dem vare en attraktiv form for diversificering af den virksomhed de driver pa det nuvarende tidspunkt. Den er endnu mere attraktiv, idet den ikke genererer omkostninger og kraver ikke investorens tid, isar fordi Specmot, Maciej Specylaks firma, specialiserer i drift af den slags plantager pa bestilling, fra etablering, tilplantning, tilsyn med plantagen, host, til sikring af kontraktsalg. Plantage med energipil er en sardeles sikker, langvarig investering, som frembringer overskud gennem mange ar. Man kan sige, at den giver Investoren pension, stigende pa en sikrere og hurtigere made end det matte vare tilfalde i nogen som helst pensionsordning.

Hvor pengene kommer fra?

En ide for profitabel og stabil forretning – diversificering af den pa det nuvarende tidspunkt drevne virksomhed

Ved etablering af en plantage kan man per 1 ha fa:

Fra Ministeriet for landbrug og udvikling af landsomrader refusion af en del samlede omkostninger, afholdt af plantageejere i forbindelse med etablering af flerarige plantager med energiplanter. I 2008 udgjorde storrelsen af tilskud til etablering af plantage med pil 50 % omkostninger, dvs. 4300 zloty / den samlede omkostning i henhold til skon fra Ministeriet for landbrug og udvikling af landsomrader andrager 8600 zloty/.

Efter at produktionen er pabegyndt per 1ha:

Fra den Europaiske Union arealstotte pa 416 zloty (data for 2007). Gennemsnitligt overskud fra en plantage andrager ca. 2 500 zloty arligt og det opnas allerede det tredje ar efter etablering af plantagen. Mulighed for anvendelse af op til 300 tons bundaffald fra spildevand, for hvilke spildevandsrensningsfirmaer betaler fra ca. 70 op til 150 zloty per ton.

Derudover, lan pa praferencevilkar, som tilbydes af banker til etablering af plantager med pil.

Samarbejdstilbud

Vores firma beskaftiger sig med pasning af energipil plantager. Til vores Kunder tilbyder vi omfattende pleje – fra forberedelse af en mark, tilplantning, tilsyn med marken, host og kontraktsalg af hele den hostede biomasse.

Til plantageejere, som selv vil prove pa at dyrke energipil tilbyder vi – salg af stiklinger, med sardeles store tilvakstrater (store skud), 100 % sikkerhed, at planterne klarer sig, tilradighedsstillelse af teknologier inden for dyrkning og host, tilsyn med plantagen og garanteret salg af den opnaede ravare.

Myter og sandheder om energipil

Myter:

 • hurtigt overskud
 • storst overskud fra stiklinger
 • hver stikling er god - den billigste er den bedste
 • pilen vokser altid og alle steder
 • en profitabel dyrkning pa et lille areal - frembringelse af egne brandstoffer
 • plantage som ikke kraver pleje

Sandheder:

 • Stabil og sikker forretning, med ikke hurtig. Overskud opnas efter tre ar efter etablering pil kan vokse i nasten alle vilkar, men der skal viden og erfaring til, man skal regne med forskellige tilvakstrater af biomasse
 • korrekt etablering af plantage og omhyggelighed i lobet af det forste ar giver 80 % sikkerhed, at investeringen vil lykkes
 • der forefindes ikke selektive midler til bekampelse af ukrudt pa pil, derfor er det udelukkende tilsyn fort af radgivere med mange ars ekspertise inden for dyrkning af denne plante, som sikrer effektiv beskyttelse af plantagen
 • kulturen giver fast, sikkert overskud i lobet af mere end 20 ar, aret efter etablering kraver den ikke investeringer
 • roligst mulig forretning
 • Pileplantager
 • Galleri
 • Kontakt
 • Besøg

  Alle 176278 | I dag: 29

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com